Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ξεκίνησε η υποβολή μισθωτηρίων μέσω διαδικτύου

laptopypoikΗ υπηρεσία υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων (την οποία θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων) είναι στο διαδίκτυο – ΕΔΩ.

Πρόκειται για μια ακόμη υπηρεσία, με την οποία γίνεται η υποβολή των συμβολαίων, η οποία – σε συνδυασμό με άλλες που είτε ήδη υπάρχουν, είτε αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα – υπολογίζεται πως θα συμβάλλει και αυτή στη μείωση επισκέψεων των συναλλασσόμενων στις εφορίες της χώρας αλλά και στην ταλαιπωρία.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι …… προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

Οι μισθώσεις για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής είναι:
α) για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)
β) για επαγγελματικές/εμπορικές
γ) για τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μικρότερη του έτους)
δ) για αγροτικές/γεωργικές
ε) για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή σε είδος)

Υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης είναι ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων τη χρήση του ακινήτου ή της γης και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας έχει αυτοτελή υποχρέωση. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.