Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: προτίθεται να προμηθευτεί είδη κρεοπωλείου αξίας €13.944,65

eidkreopolΕίδη κρεοπωλείου προτίθεται να αγοράσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας για την κάλυψη αναγκών του (για τον Οργανισμό Προσχολικής Μέριμνας, για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, για τον βρεφονηπιακό του Π. Σκυλιτσίου κλπ).

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι προσφορές για τα είδη κρεοπωλείου πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 (λήξη υποβολής προσφορών) στο γραφείο προμηθειών του Δήμου.

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από:

1. Την οικονομική προσφορά (έντυπο διανέμεται από το Δήμο).

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (από το ΙΚΑ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95, δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και της Τεχνικής έκθεσης και αποδέχονται πλήρως αυτούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, Εθν. Αντίστασης 42, στα τηλέφωνα 2333350138, 2333350144.