Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έρχονται αλλαγές στις προσλήψεις-διαγωνισμούς για το Δημόσιο

uff_stampΑλλαγές στο σύστημα των προσλήψεων στο Δημόσιο έρχονται το 2014, με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά θέματα αδειών και διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, οι προσλήψεις θα γίνονται απευθείας χωρίς νέο διαγωνισμό και θα προηγούνται οι επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Στόχος της νέας αυτής ρύθμισης είναι η επιτάχυνση της ανανέωσης προσωπικού στο Δημόσιο και η κατοχύρωση μεγαλύτερης ευελιξίας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του υπουργείου θα κερδηθεί χρόνος επειδή δεν θα χρειάζεται να εκδοθεί εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα. Δεν θα απαιτείται, δηλαδή, οι υποψήφιοι να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων και στην εξοικονόμηση πόρων.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, θα γίνεται στο εξής με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων – ειδικοτήτων και επί πλειόνων πινάκων εκείνων που προηγούνται χρονικά και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς και μετά τον έλεγχο των προσόντων τους.

Οι υποψήφιοι καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταλάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του Α.Σ.Ε.Π., αν αποδέχονται τη νέα θέση.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 ν.4210/2013 προστίθεται εδάφιο β΄ στην παράγραφο 16 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση του οικείου φορέα να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας μετά την έκδοση της πράξης διορισμού του υπαλλήλου.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως οκτω μήνες μέχρι τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού.