Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μέχρι τις 27/12 η κατάθεση σχεδίων για το νέο δηλωτικό σήμα του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Στην απευθείας ανάθεση της δημιουργίας και της σχεδίασης του ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του (του λογοτύπου του) θα προχωρήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας. Το σήμα αυτό θα εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφά του καθώς και σε έντυπα, αφίσες, αντικείμενα και κάθε επικοινωνιακό υλικό για τις ανάγκες προβολής του.

Το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας του Δήμου Αλεξάνδρειας και την προώθηση της παράδοσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών του τόπου και των δραστηριοτήτων των κατοίκων του. Θα πρέπει να φέρει την επωνυμία του Δήμου και στα ελληνικά και στα αγγλικά καθώς και τη μορφή του Μ. Αλεξάνδρου σε συνδυασμό με το γυναικείο κεφαλόδεσμο – κατσούλι, όπως αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 356/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνο και με τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 372/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού λογοτύπων σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές του άρθρου 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 50753/29.11.2013 Τεχνικής Έκθεσης (δείτε ΕΔΩ την τεχνική Έκθεση).

Η αμοιβή του Ανάδοχου ορίζεται στα 2.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑΕ 02.10.6114.01 του Οικονομικού Έτους 2013 του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 27/12/2013 και ώρα 12.00 π.μ. στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, αρμόδια υπάλληλος κα. Κωταϊδου Σοφία (τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350105).

Η προσφορά θα πρέπει να αποτελείται από:

Α. τεχνική προσφορά (παρουσίαση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 50753/29.11.2013 Τεχνικής Έκθεσης και απόδειξη ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω τεχνικής έκθεσης) και

Β. οικονομική προσφορά.