Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: αναζητά την καλύτερη προσφορά για διαγραμμίσεις οδών

diagrammisiodouΣε διαγραμμίσεις των δημοτικών οδών φαίνεται πως θα προχωρήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας, αφού ήδη ζητούνται οικονομικές προσφορές για την εκτέλεση εργασίας “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών”. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στα 22.447,50 ευρώ με τον ΦΠΑ. Η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15.00μμ.

Οι προσφορές θα…… κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος- Γραφείο 10), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την εν λόγω εργασία έχει συνταχθεί η υπ΄αριθ 100/2013 Τεχνική έκθεση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, τους όρους της οποίας αποδέχεται ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλοντας την προσφορά του.