Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Από 7 Οκτωβρίου η συγκομιδή των ακτινιδίων ποικιλίας “Τσεχελίδη”

Από την Π.Ε. Ημαθίας ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων, ποικιλίας “ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ” για την εμπορική περίοδο 2013-2014 ορίζεται η 7/10/2013.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, σε εφαρμογή του άρθρου 3 της 290524/3-9-2010 απόφασης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των συναλλασσόμενων ως εξής:

  1. Οι παραγωγοί ακτινιδίων προβαίνουν σε συγκομιδή του προϊόντος μετά την ορισθείσα στην παρούσα απόφαση ημερομηνία και εφόσον έχει διασφαλισθεί ότι οι συγκομισμένοι καρποί είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης. Στη συνέχεια, κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκομιδή των καρπών, καταθέτουν την επόμενη ημέρα στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους καθώς και τη συγκομισμένη ποσότητα.

  2. Οι τυποποιητές –συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση –συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, τουλάχιστον 6,2o Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

  3. Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια που έπονται της τυποποίησης –συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής , αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5ο Brix.

  4. Όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των ακτινιδίων τηρούν ως προς τις υποχρεώσεις τους, και τις λοιπές διατάξεις που προβλέπονται από την κοινή Υπουργική Απόφαση 257543/2003.

Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας, θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά το στάδιο της τυποποίησης –συσκευασίας των ακτινιδίων στα τυποποιητήρια –συσκευαστήρια του Νομού, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το προϊόν έχει αποκτήσει τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, οι αντίστοιχες παρτίδες , είτε καταστρέφονται με ευθύνη του κατέχοντος φορέα, είτε διασφαλίζεται η μη διάθεση τους για ανθρώπινη κατανάλωση , ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με την αριθ.313312/1994 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.