Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: την Κυριακή στις 6 το απόγευμα η ειδική συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα θα διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης») με τα εξής θέματα:
1) Η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
2) Η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
3) Η εκλογή των μελών της επιτροπής Ποιότητας Ζωής