Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας, ποιοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των αιρετών και των υπαλλήλων του Δήμου που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας. 
Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι παρακάτω αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου: 
Α. Τακτικά Μέλη: 
1. Γκιουρτζής Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας, ως Πρόεδρος.
2. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Μοσχοπούλου Όλγα, πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, ως Μέλος.
4. Κωτούλας Χρήστος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας, ως Μέλος.
5. Κιοσέογλου Ιερεμίας, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας, ως Μέλος.
6. Γκιορτζής Δήμητριος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας, ως Μέλος.
7. Τασιόπουλος Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας, ως Μέλος.
8. Σπυρίδης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος ελάσσονος μειοψηφίας, ως Μέλος.
9. Γιοβανοπούλου Αναστασία, τακτική υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με βαθμό Β’, ως Μέλος.

Β. Αναπληρωματικά Μέλη, αντίστοιχα: 
1. Βασιλόπουλος Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας.
2. Βουλγαροπούλου Μαρία, δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας.
3. Γκαβαρδίνας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος.
4. Μητρόπουλος Ευάγγελος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας.
5. Κούτσιας Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας.
6. Στεργιόπουλος Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος.
7. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας.
8. Ματσούκας Αριστείδης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας.
9. Ραφαηλίδου Ευαγγελία, τακτική υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, με βαθμό Β’.
 Η Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ. 3 του «Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας» σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως εκάστοτε ισχύουν.