Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Διαγωνισμοί για εκμισθώσεις κυλικείων σε τρία σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008) “Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων”, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων:
  • 3ου-7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας. 
  • Δημοτικού Σχολείου Πλατέος. 
  • 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για έξι (6) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία (3) επιπλέον έτη, σύμφωνα με αριθ. πρωτ. 111526/Δ4/10-9-2010 Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Λεπτομέρειες για τους διαγωνισμούς στα τρία προαναφερόμενα σχολεία δείτε στη συνέχεια:

1. Για το 3ο-7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας
α) Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού: 

Ο διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας στις 26 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 – 09:30π.μ. και, σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός διαγωνισμός στις 16 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες, σύμφωνα με την παρ. 10 της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008).


β) Υποβολή προσφορών: 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 στο Γραφείο της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας.


2. Για το Δημοτικό Σχολείο Πλατέος
α) Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού: 

Ο διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Πλατέος στις 26 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 – 11:30π.μ. και, σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός διαγωνισμός στις 16 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες, σύμφωνα με την παρ. 10 της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008).


β) Υποβολή προσφορών: 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 στο Γραφείο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Πλατέος.


3. Για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης
α) Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού: 

Ο διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διεξαχθεί στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης στις 26 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30-14:30π.μ. και, σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός διαγωνισμός στις 16 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες, σύμφωνα με την παρ. 10 της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008).


β) Υποβολή προσφορών: 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη (παραλαβή αιτήσεων, εγκυκλίου, παροχή διευκρινήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Διευθυντές των αντίστοιχων Σχολείων και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (υπεύθυνη κα. Μοσχοτά Κρυστάλλω) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.