Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Χαράτσι στους λογαρισμούς της ΔΕΗ: πως θα το πληρώνουμε με άλλο τρόπο

…γιατί θα το πληρώνουμε, δεν το γλυτώνουμε ούτως ή άλλως!
Την αποκοπή του χαρατσιού των ακινήτων από το λογαριασμό της ΔΕΗ μπορούν να εξασφαλίσουν – υπό προϋποθέσεις – οι φορολογούμενοι βάσει νέας εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με νέες διευκρινίσεις που στάλθηκαν χθες στις εφορίες, στην περίπτωση που ο υπόχρεος επιθυμεί, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να αποκοπεί το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε) από τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια ∆.Ο.Υ., να υποβάλλει αίτηση και να πληρώσει την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του έτους 2012.

Με την υποβολή της αίτησης καταχωρείται ο αριθμός διπλοτύπου της αίτησης στην ειδική εφαρμογή του συστήματος TAXIS και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στην εφορία. Αν ο υπόχρεος δηλώνει αδυναμία καταβολής ολόκληρου του απαιτούμενου ποσού, προκειμένου να αποκοπεί το τέλος από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρμόδια εφορία.

Στην ίδια εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι ο προϊστάμενος της εφορίας μπορεί μετά από αίτηση του φορολογούμενου και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις, είτε τον περιορισμό του ύψους του τέλους.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικού παρέχει και άλλες διευκρινήσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την διαχείριση του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. Έτους 2012. Ειδικότερα:
– αν ο υπόχρεος του ακινήτου δικαιούται πλήρη απαλλαγή, υποβάλει αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, συντάσσεται απόφαση απαλλαγής, η οποία καταχωρείται αμέσως στο πρόγραμμα του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. από τον υπόχρεο.
 – αν ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε μειωμένο συντελεστή, υποβάλει αίτηση επανεκκαθάρισης του τέλους µε μειωμένο συντελεστή στην αρμόδια ∆.Ο.Υ., προσκομίζοντας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η ∆.Ο.Υ., εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. Στη συνέχεια ο υπόχρεος καταβάλει την τρέχουσα δόση και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες, όπως έχουν προκύψει μετά τη νέα εκκαθάριση, καταχωρείται ο αριθμός διπλοτύπου στην εφαρμογή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ..
Αλλαγή παρόχου
Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος (παρόχου), καταβάλλεται στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. η τρέχουσα και οι τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΕΕΤΗ∆Ε έτους 2012 και η ∆.Ο.Υ. χορηγεί άμεσα βεβαίωση για αλλαγή παρόχου.

Το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ..

Εφόσον ο υπόχρεος δηλώσει αδυναμία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούμενου ποσού, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρμόδια ∆.Ο.Υ., προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση αλλαγής παρόχου.