Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρόσληψη 233 ατόμων στην ΕΒΖ (εργοστάσιο Πλατέος)

ΗΕΒΖ Ελληνική Βιομηχανία Ζαχαρήςανακοινώσε με προκήρυξη τιςπροσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων τριάντα τριών (233) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της ΕΒΖΑ.Ε. που εδρεύει στο ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ.
Οι ειδικότητες για τις προσλήψεις στην ΕΒΖείναι οι κάτωθι:

ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης
ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Ξ.Νερού Φλώρινας
ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Κατερίνης
ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Λάρισας
ΠΕ Χημικός Μηχανικός
ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής
ΤΕ Λογιστές
ΤΕ Μηχανολόγοι Τμ. Υπ. Παραγωγής
ΤΕ Ηλεκτρολόγων
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Κ.Σ. Λάρισας
ΤΕ Ηλεκτρολόγων για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης
ΤΕ/ΔΕ Αναλυτές Χημείου
ΤΕ Χειριστές Λεβήτων-Στροβίλων
ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου για Κέντρο Συγκέντρωσης Μαυροδενδρίου Κοζάνης
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ.Νερού Φλώρινας
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου για Κ.Σ. Κατερίνης
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου για Κ.Σ. Λάρισας
ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων
ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων –Λεωφορείων
ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Φορτωτές)
ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Φορτωτές) για Κ.Σ. Λάρισας
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες-Χειριστές STAKER
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης
ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Κ.Σ. Ξ. Νερού Φλώρινας
ΔΕ Εφαρμοστές για Κ.Σ. Λάρισας
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Μαυροδενδρίου Κοζάνης
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Κατερίνης
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για Κ.Σ. Λάρισας
ΥΕ Βοηθός Χειριστή Μηχ/των Επεξεργασίας Σπόρων
ΥΕ Βοηθοί Ασβεστοκαμίνου
ΥΕ Βοηθός Χειριστή Πλυντηρίου Τεύτλων
ΥΕ Βοηθός Χειριστή Κοπτικών Μηχανών
ΥΕ Βοηθός Χειριστή Εκχύλισης
ΥΕ Βοηθός Πρεσσών Ν.Πολτού
ΥΕ Βοηθός Χειριστή Ξηραντηρίου Πολτού
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Κρυστάλλωσης
ΥΕ Βοηθός Χειριστή Φυγόκεντρων Μηχανών
ΥΕ Συντηρητές Τροφοδότες εκφόρτωσης τεύτλων
YE Βοηθός Τμ. Pellets
ΥΕ Βοηθός Συντηρητής Χειριστής Ξηραντηρίου Ζάχαρης και Μηχανημάτων Συσκευασίας
ΥΕ Χειριστής Καθαρισμού Χυμού
ΥΕ Αγρεργάτες/τριες
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Ο αριθμος προσλήψεων σε κάθε ειδικότητα θα τα δείτε αναλυτικά στην προκήρυξη της ΕΒΖ στο τ’ελος του αρθρου
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τις προσλήψεις στην ΕΒΖ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068306. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η προκήρυξη ΕΔΩ