Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού (17 άτομα) στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Αιτήσεις από την Τετάρτη 15 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012
Από το δήμο Αλεξάνδρειας εκδόθηκε η αριθ. ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωση, για την πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθμού 17 ατόμων, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του δήμου.
Οι θέσεις του υπό πρόσληψη προσωπικού, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, έχουν ως εξής:

Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
8 μήνες
4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ)
8 μήνες
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
8 μήνες
10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
8 μήνες
2

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων…

πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 15 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δήμου Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42 (Γραφείο Προσωπικού, υπόψη: κ. Κιρτικίδου Ευθυμίας ή κ. Χατζίκου Πηγής, τηλ. 23333-50122). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα πλήρωσης των θέσεων, τα κριτήρια βαθμολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, κλπ., αναφέρονται στην αριθ. ΣΟΧ 1/2012 (αριθ. πρωτ. 26488/20-07-2012) ανακοίνωση του δήμου Αλεξάνδρειας και στο παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Αλεξάνδρειας, στη διαδρομή: