Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τι δήλωσε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ο Απ. Βεσυρόπουλος

ΣτηΣυνεδρίασητουδημοτικούσυμβουλίουΒέροιαςσυμμετείχεστις27/6/2012οΒουλευτήςΗμαθίαςΑπόστολοςΒεσυρόπουλος,καθώςπέρααπότηνβουλευτικήιδιότητατου,είναικαιεκλεγμένοςδημοτικόςσύμβουλοςτουΔήμουΒέροιας.Κατάτηνέναρξητηςσυνεδρίασης,οκ.Βεσυρόπουλοςδέχτηκεευχέςαπότουςσυναδέλφουςτουκαιέκανετηνπαρακάτωδήλωση:

«Θέλωναευχαριστήσωαπόκαρδιάςόλουςκαιόλεςπουστάθηκανδίπλαμουόλοαυτότοδιάστηματηςδιπλήςκαιδύσκοληςπροεκλογικήςπεριόδου.Επίσης,θέλωναευχαριστήσωτηνΔήμαρχοΧαρούλαΟυσουλτζόγλου,τονΠρόεδροτουΔημοτικούΣυμβουλίουΝίκοΜαυροκεφαλίδη,τουςΑντιδημάρχουςκαιόλουςτουςΔημοτικούςΣυμβούλουςαλλάκαιτοπροσωπικότουΔήμου,γιατηνάριστησυνεργασίαπουείχαμεόλοαυτότοδιάστημα.
 
ΑύριοαναλαμβάνωκαιεπίσηματανέαμουκαθήκονταωςΒουλευτήςτουνομούμας,καθώςόπωςθαγνωρίζετε,αύριοπραγματοποιείταιηορκωμοσίατηςνέαςΒουλής.Μετηννέαμουαυτήιδιότητα,

θέλωναγνωρίζετεότιθαπαλέψωμεόλεςμουτιςδυνάμειςναπροωθήσωκαινααναδείξωτιςδυνατότητεςπουέχειηΗμαθίακαιοδήμοςΒέροιαςπροκειμένουναμπουνοιβάσειςγιατηνανάπτυξητηςπεριοχήςμας,πουτόσοέχουμεανάγκη.Άποψημουείναι,πωςπρέπειόλεςοιυγιείςδυνάμειςτουτόπου,ναπαλέψουμεενωμένοικαιναδιεκδικήσουμεοκαθέναςαπότοδικότουμετερίζιτοκαλύτερογιατηνπόλημαςκαιτονομόμας,καθώςθεωρώότιαυτάπουμαςενώνουνείναιπολύπερισσότερααπόαυτάπουμαςχωρίζουν,έχονταςωςμοναδικόστόχοτηνανάπτυξητουνομούκαιτηνευημερίατωνπολιτών.Στόχος,μουείναιναοικοδομηθείκαιναεμπεδωθείμιαάριστησυνεργασίαμεταξύμαςαλλάκαιτωνυπόλοιπωνδήμωντουνομού,προκειμένουνακαταφέρουμεναξεπεράσουμετιςόποιεςδυσκολίεςαντιμετωπίζουμε.ΝαείστεσίγουροιότιθακάνωταπάνταώστενααλλάξειηΗμαθίακαιθασταθώδίπλασεόλουςτουπολίτεςτηςΗμαθίας».