Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει σε λίγη ώρα (σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι 13 και είναι τα παρακάτω:
1. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο “Κατασκευή διαδρόμου στο χώρο του κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας”
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ( χλοοκοπτικών εργαλείων) για την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου.
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια υλικών (υδραυλικών) συντήρησης και επισκευής κτιρίων.
4. Εισήγηση για απόφαση επί ενστάσεως και έγκριση του αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας με α/α 11 / 12 (ενιαίο κατάστημα) και 29.
6. Λήψη απόφασης για την διάθεση πιστώσεων.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών- τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού – τον καθορισμό των όρων διαγωνισμού και την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου για το αρδευτικό δίκτυο.
8. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικών, για την εκμίσθωση ακινήτων.
9. Περί απευθείας ανάθεσης των μελετών του έργου “Κατασκευή Περιαστικού Ποδηλατοδρόμου στην Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας”.
10. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της υπ΄αριθ. 2008 Δημοτικής έκτασης στη θέση “ Ποτάμι ” εκτάσεως 4.337 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου.
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 684 αγροτεμαχίου εκτάσεως 10.000 τ.μ. στη θέση “Παναγία” Τοπικής Κοινότητας Νεοκάστρου.
13. Ανάκληση δέσμευσης πιστώσεων έτους 2011.