Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στον ΕΛΓΑ ο υποψήφιος βουλευτής (ΝΔ) Απ. Βεσυρόπουλος

Τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Ημαθίας – Πέλλας Μιχάλη Κουνδουρά επισκέφθηκε σήμερα ο υποψήφιος Βουλευτής Ημαθίας με τη Νέα Δημοκρατία Απόστολος Βεσυρόπουλος προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει να επισπευθούν οι διαδικασίες για την άμεση αποστολή κλιμακίων γεωπόνων του ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να διαπιστωθούν οι αιτίες των ζημιών και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί αντικειμενική και δίκαιη εξατομικευμένη εκτίμηση των ζημιών, μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τον κάμπο της Ημαθίας, που είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και να καταστραφούν οι γεωργικές καλλιέργειες, καθώς και για την ακαρπία σε δαμάσκηνα, κεράσια, αχλάδια και μήλα. Ο κ. Βεσυρόπουλος ζήτησε την άμεση αποστολή κλιμακίων γεωπόνων του ΕΛΓΑ για τη διαπίστωση της έκτασης των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν οι γεωργικές καλλιέργειες από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός αλλά και για τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν. 
Για τη συνάντηση ο Απ. Βεσυρόπουλος στο δελτίο τύπου που απέστειλε αναφέρει τα εξής: «ΕπισκέφθηκασήμερατονπροϊστάμενοτουΕΛ.Γ.Α.Ημαθίας,όπουείχαμε…

μιαπολύεποικοδομητικήσυζήτησηγιαθέματαπουάπτονταιτουοργανισμού αλλάκαιγιατηντεράστιακαταστροφήπουπροκλήθηκεμετάτιςτελευταίεςέντονεςβροχοπτώσειςστιςγεωργικέςκαλλιέργειεςτουβαμβακιού,τωνκηπευτικών,τωνροδάκινων,τωνκαλαμποκιών,τωνσιτηρών,σεδενδρώδειςκαλλιέργειεςόπωςδαμάσκηνα,κεράσια,αχλάδιακαιμήλακαισεάλλεςκαλλιέργειες.Οιδιαδικασίεςγιατηναποτίμησητωνζημιώνκαιηκαταβολήτωναποζημιώσεωνστουςαγρότεςπαραγωγούςπουεπλήγησαν,πρέπειναείναιάμεσεςούτωςώστενακαταφέρουννασταθούνσταπόδιατουςκαινασυνεχίσουντηνπαραγωγικήτουςδραστηριότητα.ΟΕΛ.Γ.Α.,τοΥπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξηςκαιΤροφίμωνκαιοιαρμόδιοιφορείςπρέπεινασταθούνστούψοςτωνπεριστάσεωνκαιναστηρίξουντουςπαραγωγούςπουέχουνπληγεί,έστωκαιυπότηνπαρούσαδύσκοληοικονομικήσυγκυρία,καθώςηΗμαθία,έναςκατεξοχήναγροτικόςνομός,στηρίζεταικατάέναμεγάλομέροςστηνοικονομίατηςαγροτικήςπαραγωγής.ΤοσημαντικότεροόμωςείναιότιτηδεδομένηστιγμήγιατηνπατρίδαμαςκαιτηνΗμαθίαοπρωτογενήςτομέας(γεωργία,κτηνοτροφία)είναιαυτόςπουμπορείνααποτελέσειτονβασικόπυλώναστονοποίομπορείναστηριχθείοΤόποςμαςώστεναυπάρξεικατακόρυφηανάπτυξηκαιπρέπειπάσηθυσίανασυμβάλλουμεπροςαυτήτηνκατεύθυνση».