Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δάνεια κομμάτων: κατατέθηκε μήνυση από σύλλογο

Ο σύλλογος «Έλληνες Φορολογούμενοι» κα­τέθεσε στην Εισαγγελία Αθηνών, μηνυτήρια αναφορά (Γ2012/1722) κατά παντός υπευθύ­νου στελέχους της διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, με την οποία καλεί τον εισαγγελέα να ερευνήσει την ύπαρξη ευθυνών στελεχών της τράπεζας σχετικά με την υπόθε­ση δανεισμού πολιτικών κομμάτων. 
Μηνυτές είναι ο Σύλλογος (εκπροσωπώντας τα μέλη του) και ο Γιάννης Σιάτρας (ως φορο­λογούμενος πολίτης και ως μέτοχος της Αγρο­τικής Τράπεζας της Ελλάδας). 
Σύμφωνα με τους μηνυτές, η Αγροτική Τρά­πεζα εμφανίζεται να έχει δανειοδοτήσει τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της χώρας με τεράστια ποσά. Πιο συγκεκριμένα, για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, η τράπεζα φέρεται, έως το 2010, να είχε χορηγήσει συνολικά δάνεια ύψους 98 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 114 εκα­τομμυρίων του δανεισμού του συγκεκριμένου κόμματος. Για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η τράπεζα φέρεται, έως το 2010, να είχε χορη­γήσει συνολικά δάνεια ύψους 105 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 120 εκατομμυρίων του δανεισμού του συγκεκριμένου κόμματος. 
Στο ίδιο διάστημα (2009-2011), το ελληνικό Δημόσιο…
είχε συμμετάσχει σε αυξήσεις μετο­χικού κεφαλαίου της τράπεζας (οι οποίες έγι­ναν για να καλυφθούν οι ζημιές), πληρώνοντας 1.910 εκατομμύρια ευρώ! Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, το ελληνικό Δημόσιο είχε δώσει επιπλέον εγγυήσεις προς την Αγροτική Τράπεζα, ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ! 
Ο Σύλλογος «Έλληνες Φορολογούμενοι» και ο Γιάννης Σιάτρας ζητούν από τις εισαγγελικές αρχές να ερευνήσουν την ύπαρξη ευθυνών στελεχών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλά­δας, οι οποίοι στα παρελθόντα έτη μεθόδευ­σαν τη νομική δέσμευση της ΑΤΕ με συμβάσεις δανείων οι οποίες σήμερα καταλήγουν να οδη­γούν σε βαρύτατες επισφάλειες, από τις οποί­ες θα ζημιωθούν οι μέτοχοι της τράπεζας και, βεβαίως, το σύνολο των Ελλήνων φορολογού­μενων.

από “Το Ποντίκι