Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απαγόρευση φύτευσης αμπέλων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ανακοινώνεται προς τους Αμπελοκαλλιεργητές ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση φύτευσης αμπέλων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Ως εκ τούτου για να έχει το δικαίωμα κάποιος παραγωγός να φυτεύσει νέο αμπέλι θα πρέπει να αποκτήσει δικαιώματα φύτευσης.
Τα δικαιώματα φύτευσης κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:

  1. Δικαίωμα φύτευσης που παρέχεται από Αποθεματικό
  2. Δικαίωμα αναφύτευσης  από εκρίζωση αντίστοιχου αμπελοτεμαχίου
  3. Δικαίωμα μετά από μεταβίβαση δικαιώματος αναφύτευσης.
Για φυτεύσεις εκτάσεων μικρότερων του στρέμματος δεν απαιτείται δικαίωμα φύτευσης, εφόσον ο καλλιεργητής δεν έχει άλλο αμπέλι και η παραγωγή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση εντός της εκμετάλλευσης.
Οι κάτοχοι των εκτάσεων που έχουν φυτευτεί δίχως το αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης (πριν τις 31/8/1998 και δεν έχουν διευθετηθεί και μετά την 31η Αυγούστου 1998), δεν νομιμοποιούνται και υποχρεούνται να εκριζώσουν τα αμπέλια τους με ιδία δαπάνη. Στην περίπτωση που δεν προβούν στην εκρίζωση αμέσως, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.200 €/ στρ. , που ισχύει για ένα έτος από την κοινοποίηση του προστίμου, μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομη φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (τηλ. 2331350148 & 2331350165, κ. Παπαδοπούλου Αλ. και κ.Φ. Χατζηαδαμίδου)