Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 23 Απριλίου

 

Τη Δευτέρα 23 Απριλίου το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιήσει δύο συνεδριάσεις. Στις 6 το απόγευμα, σε ειδική συνεδρίαση, το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει για την αποδοχή της παραίτησης του αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Απατσίδη, ο οποίος με γραπτή δήλωσή του ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας και θα εκλέξει νέο αντιπρόεδρο, ενώ θα ακολουθήσει, στις 7 μ.μ., τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

-Λήψη απόφασης για τον αναπλειστηριασμό με επανακαθορισμό των όρων εκμίσθωσης του υπ’ αριθμ. 895 αγροτεμαχίου, μετονομασθέν σε 895Α, έκτασης 249.438 τ.μ., του αγροκτήματος Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας.
-Λήψη απόφασης για ακύρωση της διαδικασίας και ανάκληση των υπ’ αριθμ. 148/2007 και 149/2007 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Αλεξάνδρειας που αφορούν στην εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 116 και 144 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Σχοινά Δήμου Αλεξάνδρειας.
-Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη των υπ’ αριθμ. 116 και 144 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Σχοινά Δήμου Αλεξάνδρειας, έκτασης 157.423 τ.μ. και 219.247 τ.μ. αντίστοιχα, και καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με διενέργεια δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού, λόγω ύπαρξης σχετικών γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών.
-Έγκριση ή μη της αριθμ. 23/2012 απόφασης Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
-Έγκριση δαπανών φιλοξενίας παιδιών με ειδικές ανάγκες του Δήμου μας και παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών σε θερινή κατασκήνωση.
-Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστών επί του ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης 28-02-2011 της υπό εκκαθάριση αμιγούς «Επιχείρησης Δημοτικής Ανάπτυξης Αλεξάνδρειας (Ε.Δ.ΑΝ.ΑΛ.)».
-Λήψη απόφασης για προμήθεια ή μη ειδών διατροφής για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και τυχόν επαναληπτικών αυτής-Διάθεση σχετικής πίστωσης.
-Έγκριση ή μη της αριθμ. 36/2012 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έξοδα παράστασης προέδρου και μελών Δ.Σ.».
-Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

-Απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού.