Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την Πέμπτη στις 2 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Απριλίου και ώρα 14:00 στο γραφείο του δημάρχου. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 23 θέματα, που είναι τα εξής:
 1. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
 2. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για «Προμήθεια δύο (2) αδειών χρήσης RDS».
 3. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ρολλοκουρτίνα και περσίδες).
 4. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια στάσεων και στεγάστρων.
 5. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων.
 6. Λήψη απόφασης για την έκβαση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων – γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων (Ομάδα Β).
 7. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου».
 8. Λήψη απόφασης: α) επί των ενστάσεων που κατέθεσαν οι Κ/Ξ « ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΤΣ Α.Ε. – ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.», « ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. –ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.-ΑΙΑΣ ΑΤΕ-ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», «Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.-ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ- ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και β) έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ».

 9. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του ανοικτού διαγωνισμού και την ψήφιση της πίστωσης, για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2012.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 2008 αγροτεμαχίου εκτάσεως 273.531 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της υπ’ αριθ. 2008 Δημοτικής έκτασης στη θέση «Υδραγωγείο» εκτάσεως 2.500 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητα Προδρόμου.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της υπ’ αριθ. 2008 Δημοτικής έκτασης στη θέση «Γήπεδο» εκτάσεως 2.500 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της υπ’ αριθ. 3 Δημοτικής έκτασης στη θέση «Ποτάμι» εκτάσεως 11.000 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της υπ’ αριθ. 2001 Δημοτικής έκτασης στη θέση «Παλιομάνα» εκτάσεως 11.100 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της υπ’ αριθ. 1201, 1232 και 1182 Δημοτικής έκτασης στη θέση «Βουνό», εκτάσεως 8.600 τ.μ., 5.100 τ.μ. και 3.300 τ.μ. αντίστοιχα, της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου.
 17. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικηγόρου για την διερεύνηση της αλήθειας και νομιμότητας της αριθ. 1345/2009/15-12-2010 και την παροχή γνωμοδότησης για την υποβολή ή μη προσφυγής κατά αυτής.
 18. Λήψη απόφασης για: α) τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της υπηρεσίας: «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας», και β) τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης της υπηρεσίας: «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 19. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου περί παροχής γνωμοδότησης επί της αιτήσεως της κ. Σιδηροπούλου Συμέλας.
 20. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για τον Χειρισμό της υπόθεσης με την σύμπραξη μελετητικών γραφείων «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΕΜ 521) – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ (Α.Μ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΓΕΜ 13637) – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΕΜ 11550)».
 21. Λήψη απόφασης: α) επί της ένστασης της Εταιρείας «ΑΚΑΤ Α.Ε.» κατά του ανοικτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ- ΘΗΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», και β) έγκριση ή μη πρακτικών του ως άνω ανοικτού διαγωνισμού.
 22. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 4.337 τ.μ., τμήμα του υπ’ αριθ. 2008 τεμαχίου στη θέση «Ποτάμι» του Αγροκτήματος Προδρόμου.
 23. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 684 αγροτεμαχίου έκτασης 10.000 τ.μ. στην θέση «Παναγία» στο Νεόκαστρο του Δήμου Αλεξάνδρειας.