Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

18ο Ράλι Φίλιππος – "Όλοι μαζί ΜΠΟΡΟΥΜΕ"

ΗεπιβεβαίωσηγιατηνΛέσχηΑυτοκινήτουΒεροίαςδενάργησεναέρθεικαιέτσιτοσλόγκαν«Όλοιμαζίμπορούμε»έγινεπραγματικότητα.ΜετάαπόσυνεχήςεπικοινωνίαμετηνΟΜ.Α.Ε.(ΟμοσπονδίαΑυτοκινήτουΕλλάδος)σεότιαφοράτηναύξησητουπαράβολου,ηαπάντησητηςαρχήςτουσπορήρθετηνΔευτέρα26Μαρτίου.ΗαπόφασητηςΟΜΑΕήτανναεξισωθείτοποσόστα320ευρώγιαόλεςτιςσυμμετοχέςασχέτωςκυβισμού.
Απόμόνητηςαυτήηαπόφασηθαέπρεπεναάρεικάθεπρόσθετη προσπάθειατηςΛ.Α.Β.γιαπερεταίρωμείωσητουπαράβολου.Παράταύτα

στηνχθεσινοβραδινήσυνεδρίασητοΔ.Σ.αποφάσισεομόφωναναστηριχθούνοιαγωνιζόμενοιπουθατιμήσουνμετηνπαρουσίατουςτο18οΡάλιΦίλιππος.ΔείχνονταςεμπράκτωςπωςηΛέσχηΑυτοκινήτουΒεροίαςτοεννοείότανυποστηρίζειπως«Όλοιμαζίμπορούμε».Έτσιμειώνειεπιπλέοντοαρχικόποσόπροσφέρονταςπριμεκκίνησηςανάλογαμετοναριθμότωνπληρωμάτωνπουθαδηλώσουνσυμμετοχή.
Ταπαράβολασυμμετοχήςμπορούνναδιαμορφωθούνωςεξής:

Συμμετοχές Πριμ
Ολοι οι συμμετέχοντες
Έως 29
320 ευρώ
Από 30 έως 34 50 ευρώ 270 ευρώ
Από 35 έως 39 70 ευρώ 250 ευρώ
Από 40 και πάνω 90 ευρώ 230 ευρώ
Προϋπόθεσηγιαναισχύσουνταπαραπάνωείναιηκατάθεσηολόκληρουτουαρχικούπαραβόλουσυμμετοχής(320 ευρώ)μετηνδήλωσησυμμετοχής.Αρ.ΛογαριασμούΕΜΠΟΡΙΚΗΤράπεζα:38468987ΜπιλαδέρηςΒασίλειος.ΚατάτηνεπικύρωσητηςσυμμετοχήςστονΔιοικητικόΤεχνικόΈλεγχοθαεπιστραφείτοποσότουπριμανάλογαμετιςσυμμετοχέςπουθαλάβουμεόπωςαναφέρουμεστονπαραπάνωπίνακα.
ΕπιπλέοντοΣάββατο21Απριλίου2012καιμετάτηνΕορταστικήΕκκίνησηστηνΠλατείαΕλιάς,θαακολουθήσειΔΩΡΕΑΝγεύμαπροςτιμήνόλωντωναγωνιζομένωνπουθαλάβουνμέροςστο18οΡαλιΦΙΛΙΠΠΟΣστοεστιατόριοSalaτουΠολυχώρουΕλιάπουείναικαιΜέγαςΧορηγόςτουαγώνα.ΤέλοςπροβλέψαμεκαιτηνστάθμευσητωναγωνιστικώνστηνΠλατείαΕλιάςκατάτηνδιάρκειατηςνύχταςμεαποκλειστικήφύλαξηαπότηνεταιρίαSecurityΤΣΙΦΛΙΔΗΣ.
 Σαςπεριμένουμεόλουςστις21και22Απριλίουστο18οΡάλιΦίλιππος,γιαναγιορτάσουμεμαζίτονπρώτοαγώνατουΚυπέλλουΒορείουΕλλάδοςγιατο2012,δείχνονταςπως ακόμακαιστιςπιοδύσκολεςστιγμέςομηχανοκίνητοςαθλητισμόςμπορείνασωθείμεπράξειςκαιπροσπάθεια.