Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρόχειρος διαγωνισμός για τις αναλύσεις του νερού από την ΔΕΥΑΑΑλ

Επίσης διαγωνισμός για εκμίσθωση εσκαπιτικών μηχανημάτων, φορτηγού καθώς και για προμήθεια υγρών καυσίμων

Πρόχειροςδημόσιοςδιαγωνισμός (μεκριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί των ποσοτήτων) προκηρύχθηκεγια την ανάδειξη αναδόχου «Φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού και αναλύσεις βιολογικού καθαρισμού Δήμου Αλεξανδρειας», για το 2012.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ ( 30.750,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Αλ. οικονομικού έτους 2012.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17/02/2012 και ώρα 11:00π.μ.
Πληροφορίες για όλα τα προαναφερόμενα (και για τις τρεις διαδικασίες) μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΑΑλ.