Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Νέα δημόσια πρόσκληση του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας κα Όλγα Μοσχοπούλου εξέδωσε την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 νέα δημόσια πρόσκληση, που απευθύνεται στην κοινότητα των μεταναστών που κατοικεί μόνιμα στο δήμο Αλεξάνδρειας και σε τοπικούς φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τα θέματα των μεταναστών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών.
Υπενθυμίζεται ότι στο δήμο Αλεξάνδρειας, παρά την ανοιχτή δημόσια πρόσκληση που είχε εκδώσει ο δήμος στις 3 Μαΐου 2011, δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα η συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών, λόγω έλλειψης σχετικής ανταπόκρισης.

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010, το συμβούλιο ένταξης μεταναστών συγκροτείται και λειτουργεί σε κάθε δήμο ως συμβουλευτικό όργανο για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών του δήμου Αλεξάνδρειας, όπως καθορίστηκε με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αποτελείται από εννέα μέλη (δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι τοπικών κοινωνικών φορέων και μεταναστών), τα οποία ορίζει το δημοτικό συμβούλιο. Για τη συγκρότηση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών δεν τίθεται χρονική προθεσμία από το νόμο.
Αναλυτικά, η υπ’ αριθ. 10026/19-03-2012 πρόσκληση της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, έχει ως εξής:
“ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’, 07-06-2010),
2. Το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αλεξάνδρειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 160/21-03-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
3. Την ανάγκη συγκρότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αλεξάνδρειας,
απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση προς:
Α. Τοπικούς Κοινωνικούς Φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του Δήμου Αλεξάνδρειας δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να υποδείξουν εγγράφως στο Δήμο τον εκπρόσωπό τους με τον αναπληρωτή του, για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, έως την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012.
Β. Μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Κοινότητας των Μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, να καταθέσουν στο Δήμο δήλωση υποψηφιότητας έως την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) άδεια παραμονής, β) επίσημο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο) που αποδεικνύει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, και γ) οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας τους στον Δήμο Αλεξάνδρειας.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές αυτές έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της Ελληνικής Ιθαγένειας), έχουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα και, επιπλέον, κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Κοινότητας των Μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, η ανακήρυξη των υποψηφίων καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες της εκλογής, θα καθοριστούν με ανακοίνωση του Δήμου που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
Τα έγγραφα των φορέων και οι δηλώσεις υποψηφιότητας των μεταναστών, όπως πιο πάνω αναφέρονται, υποβάλλονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας (αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Πελαγία Δημητρίου, τηλ. 23333-50142).
Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συγκροτείται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο και ορίζει τα μέλη του. Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και η λειτουργία του αποβλέπει κυρίως στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες καθώς και στην ενίσχυση της ένταξής τους στην τοπική κοινωνία.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Όλγα Μοσχοπούλου”