Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 23 Μαρτίου στις 15.00

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 και ώρα 15:00. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε η πρόεδρος του συμβουλίου κ. Όλγα Μοσχοπούλου, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 25 θέματα, ως εξής:

 1. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 2. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Κλειδίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 3. Λήψη απόφασης για την καταρχήν παραχώρηση του υπ’ αριθ. 604(5) τεμαχίου, έκτασης 4.000 τ.μ. Αγροκτήματος Τ.Κ. Νησίου, στην Πίτση Ανθούλα για Σταυλικές Εγκαταστάσεις.
 4. Διαγραφή χρεών δημοτών στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
 5. Αποδοχή ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
 6. Διοργάνωση αιμοδοσίας-Ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 9. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο: Λήψη απόφασης ή μη για καθορισμό αποζημίωσης Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας».
 10. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ισχύουσας συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ Β’ 757/06-05-2011), με σκοπό την απάλειψη της αρμοδιότητας της Άρδευσης, προκειμένου αυτή να ασκείται εφεξής από το Δήμο Αλεξάνδρειας.
 11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για το κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) του κ. Κανακάρη Κυριάκου του Κωνσταντίνου στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου Δ. Αλεξάνδρειας.
 12. Έγκριση ή μη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας.
 13. Απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών.
 14. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης γηπέδων Γυμνασίου Πλατέος» (Α.Μ. 40/2011).
 15. Έγκριση ή μη της αριθ. 32/2012 απόφασης της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο: «Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2012».
 16. Λήψη απόφασης για την υποβολή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 «Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» πρότασης πράξης με τίτλο: «Διαμόρφωση-Αξιοποίηση Περιβάλλοντος Χώρου Εκβολής Ποταμού Λουδία» στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης με κωδικό 4.1.2._3.1 (Α.Π. 57-AL/05-07-2011) του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου» (Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013) -Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή του φακέλου της προτεινόμενης πράξης.
 17. Λήψη απόφασης για: α) Παραλαβή και έγκριση των τευχών δημοπράτησης του υποέργου 1 «Οριστική μελέτη Περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Δήμου Αλεξάνδρειας», β) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω υποέργου.
 18. Λήψη απόφασης για: α) Παραλαβή και έγκριση των τευχών δημοπράτησης του υποέργου 3 «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας», β) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω υποέργου.
 19. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αλεξάνδρειας και διάθεση της πίστωσης.
 20. Αντικατάσταση κ. Τσιάπλα Αθανάσιου του Νικολάου από τη θέση μέλους: α) Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, β)Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, γ)Επιτροπής Αδελφοποιήσεων, και δ)Επιτροπής γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής στο Δήμο Αλεξάνδρειας, λόγω παραίτησής του από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.
 21. Αντικατάσταση κ. Κοριτίδη Ζαχαρία-Γεωργίου του Ιωάννη από τη θέση μέλους: α) της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κλπ. μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων για το έτος 2012, β) της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 ν.3463/06), και γ) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω παραίτησής του από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.
 22. Αντικατάσταση κ. Κοριτίδη Ζαχαρία -Γεώργιου του Ιωάννη από τη θέση του Πρόεδρου και Μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» και ορισμός νέου Μέλους και Προέδρου Δ.Σ., λόγω παραίτησης του ανωτέρω από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.
 23. Αντικατάσταση κ. Κοριτίδη Ζαχαρία-Γεώργιου του Ιωάννη από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 24. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
 25. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.