Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Αλεξάνδρεια λόγω της χιονόπτωσης

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία με απόφαση του δημάρχου Φώτη Δημητριάδη (ενώ για αύριο θα ληφθεί απόφαση αργότερα σήμερα).
Συγκεκριμένα η απόφαση έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αλεξάνδρεια, 07/02/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Έχοντας υπ’ όψιν:
1)- Τις διατάξεις του άρθρου 94, παράγρ. 4, περίπτ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2)- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας
Αποφασίζουμε
Τη διακοπή των μαθημάτων στα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικράτειου Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2012, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή.
Η παρούσα συντάχθηκε στις 07.02.2012 και πήρε αύξοντα αριθμό 29 /2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ