Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ζητείται ειδικός σύμβουλος Δημάρχου σε θέματα "διαχείρισης κοπαδιάρικων αιγοπροβάτων"!

Στην Ιθάκη…
Μια ακόμη μούφα του διαδικτύου; Το πιθανότερο είναι να είναι όντως μούφα, αφού από όσο θυμόμαστε οι ειδικοί σύμβουλοι δημάρχων στην εποχή του “Καλλικράτη” πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι πανεπιστημικού τίτλου.
Πάντως όποιος το έκανε έχει πραγματικά χιούμορ.
Ψάξαμε όμως στον κατάλογο και βρήκαμε ότι  το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο ως “Δημαρχείο Ιθάκης, Πινακοθήκη”, ενώ η ιστοσελίδα του Δήμου (γιατί ψάξαμε και για πιθανή ανάρτηση) είναι λιγάκι μπερδεμένη. 

Η  προκήρυξη παρακάτω, εμείς τη βρήκαμε ΕΔΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 965, 
23-2-2012
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Ιθάκης έχοντας υπόψη
– τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
– τον ΟΕΥ του Δήμου Ιθάκης
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κοπαδιάρικων αιγοπροβάτων (τσοπάνης) η οποία θα αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 15-3-2011 στα γραφεία του Δήμου Ιθάκης (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κουτσουβέλης Δημήτριος τηλ. 26740 32271) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ