Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μειώνεται η εθνική συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Αυξάνεται μετά από χθεσινή απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) το ποσοστό συγχρηματοδότησης για έξι Κράτη Μέλη που πλήττονται από την οικονομική κρίση, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής).
Έτσι – και σε απλά ελληνικά – το ποσοστό συμμετοχής της χώρας μας μπορεί να μειωθεί ακόμη και στο 5% της αξίας κάποιου έργου. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η ελπίδα…

να αυξηθεί και η απορροφητικότητα, αφού θα επιτραπεί έτσι στα έξι Κράτη Μέλη να συνεισφέρουν λιγότερο ως εθνική συμμετοχή στα υλοποιούμενα προγράμματα. 
Άρα, θα χρειαστούν λιγότερα εθνικά κεφάλαια σε μια στιγμή που οι εγχώριοι προϋπολογισμοί των χωρών που θα επωφεληθούν και, συνεπώς, προγράμματα που δεν έχουν εκτελεστεί έως σήμερα λόγω έλλειψης εθνικής χρηματοδότησης μπορούν να ξεκινήσουν και να διοχετεύσουν φρέσκο χρήμα στην οικονομία.
Το μέτρο έχει θα έχει αναδρομική ισχύ (αφορά χώρες που έχουν ενταχθεί σε κάποιο μηχανισμό στήριξης και είτε είναι εντός της ευρωζώνης είτε εκτός αυτής), πράγμα που ειδικότερα για την Ελλάδα, σημαίνει ότι η αυξημένη συμμετοχή από πλευράς ΕΕ θα ισχύσει από τις 11 Μαΐου 2010. Με την υλοποίηση της πρότασης, προβλέπεται ότι θα εισρεύσει στην Ελλάδα μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων επιπλέον ποσό της τάξης των 880 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για το 2012.
Το αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι ένα έκτακτο προσωρινό μέτρο το οποίο λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2013.