Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Άρθρο: "Διοίκηση Ε.Β.Ζ.: Ανικανότητα ή κάτι άλλο;"

* του Νίκου Λιολιόπουλου
Δενείναιλίγοιοιφίλοικαιγνωστοίπουμερωτούνπωςπήγεηχρονιάγιατηντευτλοκαλλιέργειαπεριμένονταςνατουςαπαντήσωότιπήγεπολύκαλά,δεδομένουότιοιτιμέςτηςζάχαρηςστασουπερμάρκετείναιπολύυψηλές.Καιβέβαιαεκπλήσσονταιόταντουςεξηγώότιγιαεμάςπουασχολούμαστεεπαγγελματικάμετηνπαραγωγήτεύτλων,ήτανηχειρότερηχρόνιατωντελευταίωνετών.Ότανσεόλοτονπλανήτηηζάχαρηείναιανάρπαστη,εδώστηνΕλλάδαδενκαλλιεργούμεπιατεύτλα, μεαποτέλεσμαναχάνεταιτεράστιοεισόδημαγιατην χώρακαιτουςαγρότες,αλλάκαιπολλέςθέσειςεργασίας,σεμιατόσοδύσκοληγιατηχώραπερίοδο.

Ακούγεταιοξύμωροαλλάυπάρχειεξήγηση.

ΟμόνηβιομηχανίαπαράγωγηςζάχαρηςστηχώραμαςείναιηΕΒΖπουείναικρατικήαφούανήκεισεμεγάλοποσοστόστηνκρατικώνσυμφερόντωνΑγροτικήτράπεζα.Αυτόσημαίνειπως…

τηνδιοίκησητηςτηνορίζειηΑγροτική,τηνδιοίκησητηςοποίαςορίζειηεκάστοτεκυβέρνηση.Αυτόέχειωςαποτέλεσμαανέκαθεννατηδιοικούνκομματικοίπαράγοντες,στηνπλειοψηφίατουςαποτυχόντεςπολιτευτές,μεταγνωστάτραγικάαποτελέσματα.

Η συνήθεια αυτή δεν άλλαξε και στην τελευταία αυτή περίοδο που βρίσκεται (βρισκόταν) το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, παρά τα λεγόμενα περί αρίστων και όχι αρεστών, αξιοκρατίας, opengov και λοιπών …ανέκδοτων. Στην περίπτωση μας μάλιστα είχαμε την ατυχία στο τιμόνι της βιομηχανίας να βρίσκονται άτομα ιδιαιτέρως χαμηλής αποτελεσματικότητας (αυτός είναι ο επιεικέστερος χαρακτηρισμός που μπορώ να χρησιμοποιήσω).
Συγκεκριμέναπαράτογεγονόςότιητιμήτηςζάχαρηςέφτασεσταουράνια,ηδιοίκησητωνκ.κ.Γερούκη,Χαραλάμπουςκαιλοιπόνκομματικώνπαραγόντωνεπιμένειναμηδίνειούτετοελάχιστοκίνητροπροςτουςαγρότεςούτωςώστενααξίζειέστωκαιοριακάνασπείρουντεύτλα,δεδομένουότικαιέναναπόφοιτοδημοτικούναέβαζανστηθέσητουςθαήξερεπωςδίνονταςκίνητρακαιέχονταςτεύτλασπαρμέναθαείχεταγνωστάθεαματικάαποτελέσματαπουέχουνσεκάθεχώρατηςΕυρώπης-καιόχιμόνο –οπούκαλλιεργείταιζάχαρητατελευταίαδυοτουλάχιστονχρόνια.

Όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής και τη νέα χρονιά δεν πρόκειται να δώσουν κανένα κίνητρο εμμένοντας στις αστειότητες που εφάρμοσαν τα τελευταία χρόνια που είχαν το αποτέλεσμα να γυρίσουν οι Έλληνες παραγωγοί την πλάτη στην τευτλοκαλλιέργεια. Και όλα αυτά τη στιγμή που όλες οι εκτιμήσεις παγκοσμίως συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι και τη νέα χρόνια θα υπάρξει έλλειψη ζάχαρης, λόγω της παγωνιάς που έπληξε την παραγωγή ζαχαροκάλαμου στη Βραζιλία αλλά και των πλημμυρών στην Ασία.
Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως και πέρυσι αυτή την περίοδο άπαντες οι εμπλεκόμενοι φορείς επισημάναμε με δραματικό τρόπο ότι τεύτλα δεν επρόκειτο να σπαρθούν, πράγμα που αγνοούσαν επιδεικτικά οι υπεύθυνοι. Το γεγονός ότι δικαιωθήκαμε κατά τραγικό τρόπο όλοι εμείς και όχι η διοίκηση του κ Γερούκη, δυστυχώς δεν τους συνέτισε καθόλου. Και φυσικά ούτε λόγος για παραίτηση τους, αφού οι αποζημιώσεις των διοικούντων δεν έχουν καμία σχέση με τα αποτελέσματα της διοίκησης τους.
Τι είναι όμως αυτό που κάνει τους διοικούντες να συνεχίζουν την ιδία εγκληματική πολιτική και γιατί καλύπτονται από τους προϊσταμένους τους, αντί να πάνε σπίτια τους στην καλύτερη περίπτωση, ή ίσως και στη δικαιοσύνη για διερεύνηση τυχών άλλων ευθυνών;
Είναιόντωςτόσοανίκανοινααντιληφθούντηνπραγματικότητα,ήόλααυτάέχουνσχέσημετηνεπικείμενηπώλησητηςεταιρείας;
Σταερωτήματα αυτάπουβασανίζουντουςαγρότεςεδώκαικαιρόπρέπειναδοθείάμεσα απάντηση.
Νίκος Λιολιόπουλος.
ΠρόεδροςσωματείουσυγκομιστώντεύτλωνεργοστασίουΠλατέος.