Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ξανά στο τραπέζι ο κανονισμός λειτουργίας των πεζοδρόμων

Ξανά θα τεθεί το θέμα της χρήσης των πεζοδρόμων της Βέροιας στην επικείμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στις 2-12-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.
Συγκεκριμένα θα συζητηθεί εκ νέου το θέμα σχετικά με την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της υπ’ αρ. 529/07 αποφάσεώς του «Τροποποίηση Κανονισμού Χορηγήσεως Αδειών Κ.Υ.Ε. και Λειτουργίας Πεζοδρόμων Δήμου Βεροίας». Όσοι από τους ενδιαφερόμενους φορείς ή ομάδες πολιτών επιθυμούν, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους.