Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα (24 Οκτωβρίου) το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ (9ο ΘΕΜΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ

 
Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στις 20:30. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε ο πρόεδρος του συμβουλίου κ. Γιάννης Γκιουρτζής, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 34 θέματα, ως εξής:


 1. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή και τροποποίηση: α) του Διετούς Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας και β) της Σύμβασης χρηματοδότησης του Διετούς Προγράμματος Δράσης, σύμφωνα με την αριθ. 302/2011 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σχετικό: η αριθ. 44/18-10-2011 απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α.).
 2. Επί του απολογισμού του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πλατέος οικονομικού έτους 2010.
 3. Επί του απολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Πλατέος οικονομικού έτους 2010.
 4. Επί του απολογισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Πλατέος οικονομικού έτους 2010.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 6. Λήψη απόφασης για καταβολή αποδοχών και οφειλών των καταργημένων Ν.Π.Δ.Δ. – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 7. Απόδοση ποσού σε Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών Δαπανών.
 8. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011 –Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έκλυση οσμών στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος από την Βιομηχανία παραγωγής Βιολιπασμάτων με την επωνυμία «Βιολιπάσματα Α.Ε.».
 10. Λήψη απόφασης για την ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 για την κατάθεση στεφάνων.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση υπογραφής πρακτικού συμβιβασμού μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Δήμου Αλεξάνδρειας για μείωση οφειλόμενου ποσού κατά 20% από μεταφορά μαθητών στον πρώην Δήμο Αντιγονιδών μέχρι 31-12-2010.
 12. Λήψη απόφασης για βεβαίωση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στέγασης σχολικών μονάδων και καταβολή μισθωμάτων σχολικών διδακτηρίων Δήμου Αλεξάνδρειας το έτος 2011.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το, από 13-10-2011, Ψήφισμα του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Νομού Ημαθίας.
 14. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων εργατικών κατοικιών Πλατέος Ημαθίας» Α.Μ. 355/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη για τον έλεγχο της Στατικής Επάρκειας του Συνεδριακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας».
 16. Επί του απολογισμού της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2010.
 17. Επί του απολογισμού Βιβλιοθήκης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2010.
 18. Επί του απολογισμού του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2010.
 19. Επί του απολογισμού του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2010.
 20. Επί του απολογισμού του Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2010.
 21. Επί του απολογισμού του Ν.Π. «Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αλεξάνδρειας» οικονομικού έτους 2010.
 22. Επί του απολογισμού του Ν.Π. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός δ.δ. Μελίκης Δήμου Μελίκης» οικονομικού έτους 2010.
 23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».
 24. Λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «Kατασκευή Aποχετευτικού Δικτύου με σύστημα αναρρόφησης (vacuum) και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Πλατέος Δήμου Πλατέος» και τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.
 25. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 26. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στους συνοικισμούς Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου-Παλαιoχωρίου Τ.Δ. Λιανοβεργίου» (A.M. ΤΥΔΚ 259/2008).
 27. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Δ. Δήμου Πλατέος» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 23/2009).
 28. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευή υδατόπυργου στον οικισμό Παλαιόχωρας Δήμου Πλατέος, εξοπλισμός γεώτρησης και μεταφορά νερού στον εν λόγω υδατόπυργο» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 318/2009).
 29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Γυμνασίου Τ.Δ. Κορυφής του Δήμου» (πρώην Δήμος Πλατέος) (Α.Μ. 47/2010 της ΤΥΔΚ).
 30. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στους οικισμούς Σχοινά, Νησελίου και Καψοχωρίου» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 199/2010).
 31. Τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Κατασκευή σωληνωτού αγωγού στον οικισμό Καψόχωρας Δήμου Αλεξάνδρειας».
 32. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της από 23-12-2010 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Πλατέος» και «Δήμου Πλατέος» για την Πράξη: «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου με σύστημα αναρρόφησης (Vacuum) και εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Πλατέος Δήμου Πλατέος» (σχετικό: η αριθ. 117/18-10-2011 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας).
 33. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της από 05-01-2010 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ.)» και «Δήμου Αλεξάνδρειας» για την Πράξη: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλεελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας» (σχετικό: η αριθ. 119/18-10-2011 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας).
 34. Έγκριση ή μη της αριθ. 45/2011 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας «Τροποποίηση του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2011».