Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζουν στις 9 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή (στις 13.30) και το Δημοτικό Συμβούλιο (στις 20.30)

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 20:30. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 13:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου έχουν εγγραφεί επτά (7) θέματα που είναι τα εξής:
 1. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Αλεξάνδρειας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Συζήτηση επί τού, από 29-8-2011, αιτήματος-πρότασης του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αλεξάνδρειας» κ. Χρήστου Αλευρά, για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Εργαζομένων στους ΟΤΑ.
 3. Αποδοχή της αριθ. 154.563/ΨΣ8959-Α2/30-08-2011 απόφασης Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού «Ένταξη της πράξης «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» – Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011 Δήμου Αλεξάνδρειας.
 4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2011.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση χώρου αμφιθεάτρου και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων» Α.Μ. 40/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας.
 6. Λήψη απόφασης για την εκδήλωση της» Μάχης του Σταυρού».
 7. Επί αιτήσεως του Δημοτικού Συμβούλου, Kωτούλα Χρήστου, για σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για απουσία του από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για διάστημα άνω των τριάντα ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Ά 114 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και της παρ.3 του άρθρου 20 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 30/2011).
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος με α/α 2 (δεύτερο ανατολικά, εμβαδού 63,21 τ.μ.).
 4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος με α/α 3 (τρίτο ανατολικά, εμβαδού 63,21τ.μ.).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» (Α.Μ. 29/2011).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ» (Α.Μ. 14/2011).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΟΣΕ» (Α.Μ.26/2011).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 35/2011).
 9. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 34/2011).