Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης

Συνεδριάζει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 2 μ.μ. στο γραφείο του δημάρχου Αλεξάνδρειας το διοικητικό συμβούλιο του «Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αλεξανδρείας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας», με τα παρακάτω θέματα:
  1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Αλεξάνδρειας, με τον αναπληρωτή του, για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συνδέσμου και την τήρηση του πρακτικού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Λήψη απόφασης για την ταμειακή εξυπηρέτηση του Συνδέσμου από το Τμήμα Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 5 του Ν.3463/2006.
  3. Λήψη απόφασης για την λύση της από 25-06-2010 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Ύδρευσης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας».
  4. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Ύδρευσης και του Δήμου Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας».