Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Οι πίνακες κατάταξης διοριστέων στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας (προσωρινά αποτελέσματα ΣΟΧ1-2011)

Ανακοινώθηκαν από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1-2011, για τις ειδικότητες Βρεφονηπιοκόμων, Βρεφοκόμων, Μαγείρων, Βοηθών Μαγείρων, Καθαριστών – Καθαριστριών.
Κατά των πινάκων αυτών (δείτε τους πίνακες ΕΔΩ) επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους (δηλαδή από την Τετάρτη, 28/09/2011). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο….

Α.Σ.Ε.Π. — Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, ΤΚ 57001 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.