Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εργασιακή εφεδρεία: πως θα γίνει η επιλογή

Θα γίνουν και …προσλήψεις εξωτερικών συμβούλων,
για να βοηθήσουν στις απολύσεις!
Στην ουσία του θέματος: θα την …πληρώσουν αρχικά 151 φορείς του δημοσίου.
Και η “επιλογή” θα γίνει ως εξής: αρχικά την νύφη θα πληρώσουν αυτοί που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχουν φθάσει σε συντάξιμη ηλικία και έχουν χαμηλά τυπικά προσόντα (κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ).
Μετά το θέμα θα διευρυνθεί, τυχόν πλεονάζον προσωπικό θα αναζητηθεί…

…κατά προτεραιότητα μεταξύ εργαζομένων γενικών διοικητικών καθηκόντων, εργαζομένων σε τμήματα διοικητικής μέριμνας, γραμματειακής υποστήριξης κοκ. 
Έως 26/9/2011 θα πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών οι κατά τα ανωτέρω προτάσεις των φορέων, οι οποίες κατά κανόνα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10% του συνόλου των εργαζομένων του φορέα.

Σε δεύτερη φάση, εάν ο φορέας απασχολεί περισσότερους των 100 εργαζομένων, το σύνολο των υπολοίπων εργαζομένων τίθεται σε διαδικασία αξιολόγησης με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων που θα προσληφθούν με ευθύνη του φορέα και θα τελούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Η πρόσληψη των εξωτερικών συμβούλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από τη λήψη της παρούσης και το πόρισμα των εργασιών τους να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών το πολύ.