Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη στις 14.30

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου συγκαλεί την Πέμπτη 4 Αυγούστου και ώρα 14:30 ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Ιωάννης Γκιουρτζής. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των χρήσεων 2005 και 2006 του πρώην Δήμου Μελίκης.
2. Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων με ίδια μέσα του Δήμου Αλεξάνδρειας σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου και την έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το σκοπό αυτό.
3. Έγκριση «Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας», σύμφωνα με την αριθ. 9/08-07-2011 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο(2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Μορφωτικού Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου «ΑΕΚ Καμποχωρίου» για παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.