Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ολόκληρη η απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη:
 1. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 παρ. 4 περίπτωση 16 και 95 παρ. 1α΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010),
 2. 2 Τις διατάξεις των άρθρων 1, 75, 76 και 93 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114, 30-06-2006),
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 9 και 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 33/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167) όπως ισχύουν,
 5. Την αριθ. 11136/Δ4/27-01-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συνενώσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»,
 6. Τις αριθ. 125/04-03-2011 και 130/18-03-2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας,
 7. Την αριθ. 1/19-03-2011 ομόφωνη απόφαση του «Οργάνου Χάραξης Γενικής Δημοτικής Πολιτικής Δήμου Αλεξάνδρειας»,
 8. Την αριθ. 29987/Δ4/14-03-2011 (ΦΕΚ 440/Β/18-03-2011) απόφαση Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
 9. Την αριθ. 71327/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1575/Β/27-06-2011) απόφαση Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
 10. Την εισήγηση και τις προτάσεις του Δημάρχου,
 11. Τις τοποθετήσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων,
 12. Την τοποθέτηση και τις προτάσεις που διατύπωσε, εξ’ ονόματος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος, ο Πρόεδρος της, κ. Κιορογλίδης Κωνσταντίνος,
 13. Τις λοιπές τοποθετήσεις των Προέδρων Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Λιανοβεργίου, Κλειδίου και Πρασινάδας, εκπροσώπων φορέων και δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος σχετικά με το θέμα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εκφράζει την εντονότατη διαμαρτυρία του προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και προς τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Στελέχη του Υπουργείου, που εισηγήθηκαν την έκδοση απόφασης για την κατάργηση του Γυμνασίου Πλατέος, το οποίο λειτουργεί για περισσότερα από 60 χρόνια, έχει δυναμικό 150 μαθητών και πληροί όλες τις προϋποθέσεις να διατηρηθεί ως έχει.
 2. Ζητά από την αρμόδια Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, να προβεί, άμεσα, σε διόρθωση της υπ’ αριθ. 71327/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1575/Β/27-06-2011) απόφασής της, με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», απαλείφοντας από τον Πίνακα των καταργούμενων Σχολικών Μονάδων το Γυμνάσιο Πλατέος.
 3. Δηλώνει κατηγορηματικά ότι, ο Δήμος Αλεξάνδρειας, από την στιγμή που δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη από τους αρμοδίους οι θέσεις και οι προτάσεις του, όπως είναι διατυπωμένες στις υπ’ αριθ. 125/04-03-2011 και 130/18-03-2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, την υπ’ αριθ. 1/19-03-2011 απόφαση του «Οργάνου Χάραξης Γενικής Δημοτικής Πολιτικής Δήμου Αλεξάνδρειας» και στα σχετικά έγγραφα του Δήμου προς την Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας, δεν προτίθεται να συνεργαστεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τόσο με τον Περιφερειακό Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας όσο και με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας (θεωρώντας τους ως αναξιόπιστους και εκτελούντες κομματικές εντολές), για την υλοποίηση αυτής της απόφασης και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εκπαίδευσης που θα προκύψουν (δαπάνες μεταφοράς μαθητών, συντηρήσεις-επιδιορθώσεις σχολικών μονάδων υποδοχής μαθητών, ασφάλεια μαθητών, κλπ.).
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί: α) Στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, β) Στους Βουλευτές του Νομού Ημαθίας, γ) Στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, δ) Στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ε) Στον Προϊστάμενο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας, στ) Στον Προϊστάμενο του 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας, ζ) Στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, η) Στους Διευθυντές και στους Συλλόγους Γονέων όλων των Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στο Δήμο Αλεξάνδρειας, και θ) στα Μ.Μ.Ε. με δελτίο Τύπου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 369/2011.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.