Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 29 Ιουνίου

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιουνίου, στις 14.30 το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας, με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ενα από αυτά είναι και η Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη διάθεση των απορριμάτων του Δήμου στον Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Πέλλας (δείτε ΕΔΩ τι είχαμε γράψει κάποτε για αυτόν, αν τελικά είναι αυτός). Οπότε, θεωρητικά μιλώντας, να υποθέσουμε ότι η τιμή/τόνο των απορριμάτων θα είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτή που είχαν κάποτε αναφέρει αν τα σκουπίδια μας πήγαιναν Κοζάνη μεριά;
Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση και εφαρμογή Συστήματος/Εγχειριδίων Διαχειριστικής Επάρκειας, που θα καλύπτει τις Υπηρεσίες-Όργανα του Δήμου Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων τύπου Α’ και Β’.
  2. Υποβολή αίτησης–Φακέλου στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την έκδοση νέου εγγράφου επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αλεξάνδρειας στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (Επιβεβαίωση τύπου Α’ και Β’).
  3. Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
  4. Περί λήψης απόφασης σχετικά με την παύση λειτουργίας και αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αλεξάνδρειας.
  5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας για την «Διάθεση σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Πέλλας» – Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
  6. Μεταφορά συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από καταργηθείσες Δημοτικές Επιχειρήσεις στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
  7. Μεταφορά συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από καταργηθείσες Δημοτικές Επιχειρήσεις στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας».
  8. Λήψη απόφασης για σύμπραξη του Δήμου Αλεξάνδρειας με το Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, στην υποβολή πρότασης για την ενίσχυση της κοινωφελούς εργασίας στο Νομό Ημαθίας, στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Πρόσκληση 36) – Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας.
  9. Λήψη απόφασης για σύμπραξη του Δήμου Αλεξάνδρειας με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ), στην υποβολή πρότασης για την παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Νομό Ημαθίας, στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Πρόσκληση 36) – Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας
  10. Εκλογή υδρονομέων έτους 2011, κατά το άρθρο 7 του Β.Δ. 28-3/1957 (ΦΕΚ 60 Α’) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» και καθορισμός της αμοιβής τους.