Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Παιδικοί & βρεφονηπιακοί σταθμοί Βέροιας: έως 24 Ιουνίου οι εγγραφές των παιδιών

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την εγγραφή των παιδιών, στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, αρχίζει στις 24 Μαΐου και λήγει στις 24 Ιουνίου 2011.
 1. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου έχουν…
  τα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή καθώς και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στους Σταθμούς, εφ όσον υπάρχει πιστοποίηση του Παιδιάτρου του Νομικού Προσώπου ή ειδικού ιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του Σταθμού.
 2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Βέροιας χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων ,η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζομένων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών ,προτιμούμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια(όπως πχ παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαμων γονέων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς, με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κλπ)
  Για την διακρίβωση των κοινωνικών παραμέτρων εγγραφής το νομικό πρόσωπο δια των υπηρεσιών του μπορεί να διενεργεί διακριτικά κοινωνική έρευνα.
 4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά
  • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
  • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση παιδιάτρου, υγιούς κατάστασης του παιδιού
  • Πρόσφατο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους
  • Βεβαίωση εργασίας και αποδοχών τελευταίου μήνα της μητέρας και απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται τυχόν λόγοι υγείας ή άλλοι κοινωνικοί λόγοι),με την διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας να κάνει κοινωνική έρευνα
  • Άδεια παραμονής στη χώρα μας (αφορά τους αλλοδαπούς)
 5. Για την επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά
  • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
  • Πρόσφατο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους
  • Βεβαίωση εργασίας και αποδοχών τελευταίου μήνα και των δύο γονέων και απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης
  • Α΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μουρούζη 2 – Τηλ.2331061723
  • Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αργυρουπόλεως 3 – Τηλ.2331026093
  • Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πιερίων 28 – Τηλ.2331022888
  • Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παρ.Ηρακλέους1 – Τηλ.2331064698
  • Β΄Δημοτικός Βρεφ/κός Παιδικός Σταθμός 25ης Μαρτίου και Αριάδνης Εργοχώρι – Τηλ.2331029792
  • Γ΄ Δημοτικός Βρεφ/κός Παιδικός Σταθμός Πολυζωίδη 8 – Τηλ.2331020103
  • Δ΄Δημοτικός Βρεφ/κος Παιδικός Σταθμός Δ.Δ .Ασωμάτων – Τηλ.23310 91188
 6. Αίτηση νέας εγγραφής ή αίτηση ανανέωσης εγγραφής του παιδιού σας σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βέροιας μπορείτε να παραλάβετε από τους ιδίους τους Παιδικούς Σταθμούς ή από το Διοικητικό – Οικονομικό Τμήμα της Δ/νσης Ζωγιοπούλου 5 τηλ.2331022178. 

 7. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Διοικητικό – Οικονομικό Τμήμα της Δ/νσης Ζωγιοπούλου 5 τηλ.2331022178.