Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Μεγάλη Τετάρτη

Συνεδριάζει στις 20 Απριλίου 2011 (την Μεγάλη Τετάρτη) και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας. Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 43 θέματα, μεταξύ αυτών και το θέμα που προέκυψε – και είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας – με την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης.
Τα θέματα αναλυτικά είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Νηπιαγωγείων Δήμου Αλεξάνδρειας» για το οικονομικό έτος 2010. 
 2. Έγκριση ή μη της χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μικρές επεκτάσεις δικτύου άρδευσης Δ. Μελίκης» (Α.Μ. Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας 227/2010).
 3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Ημαθίας « ΠΡΟΣΒΑΣΗ».
 4. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Ν. Ημαθίας για την Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Νομό Ημαθίας»-Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
 5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής των προμηθειών, άνω των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2011 (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).
 6. Επί αιτήσεως Σχολικών Επιτροπών-Τροποποίηση προυπολογισμού-Ψήφιση πιστώσεων-Κατανομή Πιστώσεων. 
 7. Κατανομή ποσού σε Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση του προγράμματος για τον σχολικό Τροχονόμο για το έτος 2010. 
 8. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά. 
 9. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» για το έτος 2011.
 10. Έγγραφή Δήμου, ως συνδρομητή στην τράπεζα πληροφοριών «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ- Δημοτέλεια» για το έτος 2011.
 11. Λήψη απόφασης για: α) την τοποθέτηση έξι (6) νέων στύλων και τοποθέτηση ισάριθμων Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ, ΦΟΠ στους οικισμούς Π. Σκυλιτσίου, Παλαιοχωρίου και Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας και β) την τοποθέτηση τριών (3) Φ.Σ. και ενός (1) κιβωτίου μέτρησης ΦΟΠ Αλεξάνδρειας στην Αλεξάνδρεια έδρα του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 12. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού οικοπέδου στα Καβάσιλα.
 13. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής αίθουσας στη Μελίκη, για τη στέγαση των ΕΛ.ΤΑ. 
 14. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή, των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της τράπεζας της Ελλάδος. 
 15. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 682(5) αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Αλεξάνδρειας που βρίσκεται στη θέση Άμμος. 
 16. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Λιανοβεργίου» Α.Μ. 202/2010 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας του πρώην Δήμου Πλατέος.
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων νηπιαγωγείων του Δήμου» ( Α.Μ. ΤΥΔΚ 220/2010). 
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Χρωματισμοί γραφείων κίνησης, αποθήκης υλικών μηχανοστασίου, αντλιοστασίου Δ. Μελίκης» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 275/2010). 
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις Τ.Δ. Αράχου» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 175/2010).
 20. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιων για την παραλαβή της επιταγής καταβολής της επιχορήγησης στο Δήμο (για λογαριασμό του πρώην Δήμου Πλατέος) του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ11β στο Δ.Δ. Λιανοβεργίου» του προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ 2004».
 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διανοίξεις και Ασφαλτοστρώσεις οδών στις περιοχές επέκτασης ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΙ και Β. ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 
 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών στους οικισμούς Σχοινά και Νησελίου» Α.Μ. 204/2010. 
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στους οικισμούς Σχοινά, Νησελίου και Καψοχωρίου» Α.Μ. 199/2010. 
 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση αύλειων χώρων σχολείων 2ου Γυμνασίου, 2ου Λυκείου, 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας και Δημοτικού Σχολείου Καψόχωρας.
 25. Ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς που συμμετέχουν στις λαικές αγορές».
 26. Αποδοχή ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου-Τροποποίηση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2011. 
 27. Σύσταση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων Δήμου Αλεξάνδρειας. 
 28. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ιωάννου Μαλογιάννη για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πλατάνου και στην τοποθεσία Πέρα Ανάχωμα. 
 29. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Πολιτιστικών Συλλόγων για χρηματική επιχορήγηση, προς κάλυψη έκτακτων αναγκών τους. 
 30. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για εξώδικο συμβιβασμό (αριθ. απόφασης 39/2011). 
 31. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2011.
 32. Τροποποίηση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2011. 
 33. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Αθλητικών Συλλόγων για χρηματική επιχορήγηση, προς κάλυψη έκτακτων αναγκών τους. 
 34. Λήψη απόφασης Α. για τον ορισμό ενός (1) μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ν.ΗΜΑ Α.Ε. Β. για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη συμμετοχή του στη διαδικασία ορισμού ενός (1) Συμβούλου που θα εκπροσωπεί τους Δήμους μετόχους της Α.Ν.ΗΜΑ Α.Ε. στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας και εξουσιοδότησή του για υπογραφή του σχετικού πρακτικού. Γ. για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση της Α.Ν.ΗΜΑ Α.Ε. στις 05-05-2011 και κατανομή των μετοχών του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
 35. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Αλεξάνδρειας.
 36. Υποβολή αιτήματος προς το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης για τη λήψη άμεσων μέτρων και παρεμβάσεων απάλειψης της επικινδυνότητας στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροιας (χ/θ 44.000/45.000).
 37. Λήψη απόφασης-υποβολής αιτήματος προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τη Διοίκηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, για τη χρηματοδότηση εκπόνησης της μελέτης και υλοποίησης του έργου «Κατασκευή ανισόπεδης οδικής διάβασης στο ύψος της Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας- Κατερίνης».
 38. Σύσταση Εισηγητικής Επιτροπής, για την υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την καθιέρωση και χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
 39. Σύσταση Επιτροπής Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής. 
 40. Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων στην Αγροτική Τράπεζα, στα πλαίσια υλοποίησης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
 41. Διατύπωση γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας για τη μελέτη «Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης».
 42. Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σύνδεσμος Υδρεύσεως Δήμου Αλεξανδρείας και Κοινοτήτων Περιοχής».
 43. Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.