Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η ανακοίνωση του Δήμου για το θέμα της ακύρωσης της προκήρυξης για την πρόσληψη των 34 ατόμων

Ακύρωση της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2011 Ανακοίνωσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για πρόσληψη 37 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
Ο δήμος Αλεξάνδρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 σημείο γ’ του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 66, 31-3-2011), και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18349/13-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει ότι ακυρώνεται η εκδοθείσα από το δήμο Αλεξάνδρειας υπ’ αριθ. ΣΟΧ1/2011 «Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου» (αριθ. πρωτ. 10494/6-4-2011), που αφορά την πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθμού 37 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, απαιτείται πλέον έγκριση της τετραμελούς εξ’ Υπουργών Επιτροπής και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό ο δήμος Αλεξάνδρειας, στις αμέσως επόμενες ημέρες, προτίθεται να υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή, δια του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου, εφόσον παρασχεθεί η έγκριση, να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, ώστε να αντιμετωπίσει τις πιεστικές ανάγκες καθαριότητας του δήμου (αποκομιδή απορριμμάτων-καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.