Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εκλογές στο Ε.Ε. Ημαθίας

Εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών θα γίνουν στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ημαθίας εντός του επόμενο μήνα.
Δείτε την σχετική ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής.
1.  οι εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ημαθίας θα διεξαχθούν την 4η Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3419/2005 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.372/92 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Στους εκλογικούς καταλόγους, εγγράφονται όσοι:
α. έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο από την εγγραφή τους στο Μητρώο Επωνυμιών, δηλ. μέχρι 3 Απριλίου 2010.
β.  έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2010.
3. Η εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και 23 Φεβρουαρίου 2011 και μέχρι πέρατος του νομίμου ωραρίου εργασίας στις 14:30.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005, οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) καθώς και οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συνεταιρισμοί εκπροσωπούνται ως ακολούθως:
  • Οι Ο.Ε. και Ε.Ε. μέχρι και δυο ομόρρυθμους εταίρους
  • Οι Ε.Π.Ε. μέχρι και δύο από τους διαχειριστές ή έναν διαχειριστή και έναν εταίρο
  • Οι Α.Ε. με τρία μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
  • Για τα Υποκαταστήματα ο διευθυντής αυτού ή ο αναπληρωτής του
  • Για αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος ή πράκτορας ή αντίκλητος υπό τον όρο της αμοιβαιότητας
  • Οι Συνεταιρισμοί από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.
Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα καλούνται να υποβάλουν τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από το διαχειριστή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του Ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005.
Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, προ της ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Έντυπο εξουσιοδότησης μπορείτε να ζητήσετε από τη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής.
5. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μια ψήφους, όσες ιδιότητες και αν έχει.
6. Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια.
7. Κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών θα αναρτηθεί στα γραφεία του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο 23310 24734.