Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη Τρίτη 18/1, στις 20.30

Η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας, το οποίο εξελέγη στις εκλογές της 7 &14 Νοεμβρίου, θα γίνει την επόμενη Τρίτη 18 Ιανουαρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, υπό την προεδρία του Γιάννη Γκιουρτζή.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα 23 θέματα:

1.      Ορισμός Επιτροπής για την κατάρτιση και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
2.      Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών άρθρου 46 Ενιαίου Κανονισμών Προμηθειών ΟΤΑ, για το έτος 2011.
3.      Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών άρθρου 46 Ενιαίου Κανονισμών Προμηθειών ΟΤΑ, για το έτος 2011.
4.      Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της παρ. 2 του άρθρου 15 Π.Δ. 171/1987 στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41€ χωρίς το ΦΠΑ  για το έτος 2011.
5.      Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της παρ. 2 του άρθρου 15 Π.Δ. 171/1987 στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας πάνω από 5.869,41€, χωρίς το ΦΠΑ για το έτος 2011.
6.      Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών μέχρι 2.934,70€, χωρίς το ΦΠΑ (Π.Δ. 28/1980) για το έτος 2011.
7.      Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών από 2.934,70€ μέχρι 35.216,43€, χωρίς το ΦΠΑ (Π.Δ. 28/1980) για το έτος 2011.
8.      Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών από 35.216,43€ μέχρι 58.694,06€, χωρίς το ΦΠΑ (Π.Δ. 28/1980) για το έτος 2011.
9.      Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από τον Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (Π.Δ. 270/1981).
10. Ορισμός μελών Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό άρθρου 32 Ν.1080/1980.
11. Ορισμός μελών Επιτροπής άρθρου 186 παρ. 5 Ν. 3463/2006 περί εκποίησης ακινήτων.
12. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2011.
13. Λήψη απόφασης για σύνθεση οργάνου για την άσκηση ελέγχου και βεβαίωση παραβάσεων στους παιδότοπους.
14. Ορισμός και συγκρότηση Οργάνου άρθρου 80 παρ. 7 Ν.3463/2006, για τη σφράγιση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
15. Λήψη απόφασης για ορισμό προσώπων που θα υπογράφουν τις επιταγές του Δήμου.
16. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλων που θα εισπράττουν χρήματα από το ταμείο της Δ.Ο.Υ.
17. Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (Π.Δ. 28/1980).
18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Παλαιόχωρας Δήμου Πλατέος», με αριθμό μελέτης 215/2007.
19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου τένις», με αριθμό μελέτης 281/2009.  
20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Πλατάνου», με αριθμό μελέτης 17/2010.                               
21. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13, παρ. 3α Ν.3013/2002).
22. Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση «Επιτροπής απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων του Δήμου Αλεξάνδρειας», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 74445/29-12-2010 (ΦΕΚ Β’ 2029, 29-12-2010) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
23. Ορισμός ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011.