Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αγροτικά προγράμματα και διαδικασίες υποβολής της ενιαίας δήλωσης

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013». Την δημοσίευση στο ΦΕΚ θα ακολουθήσει και προκήρυξη στην οποία θα αναφέρονται οι δράσεις, οι δαπάνες και η προθεσμία υποβολής. Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής.
Επίσης σήμερα δημοσιεύτηκαν λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας – Εκτροφής, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς στον ΕΛΓΑ. Μαζί με την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση θα υποβάλλεται και η «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας – Εκτροφής», που είναι η Δήλωση που υποχρεούται να υποβάλλει κάθε υπόχρεος παραγωγός, με βάση την οποία υπολογίζεται το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που θα καταβάλλει.