Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ;Καλλικράτη συνέχεια, και είπαμε ότι αραιά και που θα ασχολούμαστε αυτόν.
Σήμερα θα δούμε τι προβλέπει ο νόμος 3852 για τις αμοιβές των δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων.

Ας δούμε τι λέει ο νόμος:

Άρθρο 92

Αντιμισθία αιρετών

1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο.

2. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών.

3. Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής.

4. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Φυσικά υπάρχουν και άλλα άρθρα που σχετίζονται με το όλο θέμα, βασικά όμως και με δεδομένο οτι οι αποδοχές ενός γ.γ. υπουργείου σήμερα είναι περίπου 6.000 ευρώ το μήνα, οπότε ο επόμενος δήμαρχος Αλεξάνδρειας θα λαμβάνει κοντά στα 4.800 ευρώ, ο επόμενος αντιδήμαρχος περίπου 2.400 και ο νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κοντά στα 2.000 ευρώ.