Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου και ώρα 19.00 συνεδριάζει, στην αίθουσα «Δέσποινα Χατζηαντωνίου» του Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πλατέος. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 24 θέματα, που είναι τα εξής:


 • Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης-φακέλου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α’ και Β’, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της αριθμ. 4788/18-06-2010 6ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας.
 • Οριστική ένταξη έργων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τ.Α. «Θησέας» – Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2010.
 • Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2010.
 • Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Νομικό Πρόσωπο «Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Περιοχής» τμήματος των οικοπέδων των Υδατόπυργων Δήμου Πλατέος, προκειμένου να υλοποιηθεί το υποέργο 1 «Συστήματα Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού Δήμου Πλατέος» της προτεινόμενης στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 πράξης «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας»
 • Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προμηθειών (άρθρου 46 παρ. 3 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) καθώς και της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών (άρθρου 28 παρ. 2 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για το έτος 2010.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης στον Οικισμό Νησελουδίου Τ.Δ. Πρασινάδας», με Αριθμό Μελέτης 339/2009.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Ανακατασκευή Δημοτικού Θεάτρου (Επικαιροποίηση και τροποποίηση τμήματος υφιστάμενης αρχιτεκτονικής μελέτης για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Πλατέος»), με Αριθμό Μελέτης 252/2009.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Ανακατασκευή Δημοτικού Θεάτρου (ειδική αρχιτεκτονική μελέτη επίπλωσης-εξοπλισμού και διακόσμησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Πλατέος»), με Αριθμό Μελέτης 253/2009.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Ανακατασκευή Δημοτικού Θεάτρου (Επικαιροποίηση και τροποποίηση υφιστάμενης Η/Μ μελέτης για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Πλατέος»), με Αριθμό Μελέτης 254/2009.
 • Λήψη απόφασης για την παραλαβή της υπ’ αριθμ. 70/2010 μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Φωτισμού-Εγκατάστασης Σκηνής Θεάτρου Δήμου Πλατέος».
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συμβολή στην κατασκευή αποδυτηρίων, κερκίδων, περίφραξης και ηλεκτροφωτισμού για την ολοκλήρωση του Γυμναστηρίου Παλαιοχωρίου», με Αριθμό Μελέτης 299/2005.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συμβολή στην κατασκευή αποδυτηρίων, κερκίδων, περίφραξης και ηλεκτροφωτισμού για την ολοκλήρωση του Γυμναστηρίου Παλαιοχωρίου», με Αριθ. Μελέτης 299/2009.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συμβολή στην κατασκευή αθλητικών υποδομών στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου (κατασκευή κερκίδων και στεγάστρων στα δημοτικά γυμναστήρια)», με Αριθμό Μελέτης 285/2005.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Δ. Δήμου Πλατέος», με Αριθμό Μελέτης 23/2009.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στους συνοικισμούς Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου-Παλαιοχωρίου Τ.Δ. Λιανοβεργίου», με Αριθμό Μελέτης 259/2008.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας», με Αριθμό Μελέτης 106/2008.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Πλατέος», με Αριθμό Μελέτης 315/2005.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Τρικάλων», με Αριθμό Μελέτης 332/2009.
 • Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση, στη Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικών Έργων Δήμου Πλατέος, εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη κοινόχρηστων δημοτικών χώρων του Δήμου Πλατέος για την ασφάλεια των πεζών», με Αριθμό Μελέτης 131/2010.
 • Επί αιτήσεως κ. Ζουρνατζή Στυλιανού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Δ. Πλατέος, για τη λύση του αριθμ. 298/13-01-2010 Συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
 • Έγκριση δαπανών έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Προϊσταμένου Τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ημαθίας στην Αθήνα την 01η-06-2010, για υπηρεσιακούς λόγους (συμμετοχή σε συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).
 • Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «Εθνικός Κλειδίου», για χρηματική επιχορήγηση.
 • Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Συλλόγου Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασσός», για χρηματική επιχορήγηση.
 • Έγκριση δαπανών έκτακτης μετακίνησης κ. Δημάρχου στην Αθήνα.