Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΙΟΥ


Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατέος. Με 14 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 20:00. Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 • Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Νομό Ημαθίας» – Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Έγκριση δαπανών για την υλοποίηση του Προγράμματος Τηλεϊατρικής στο Δήμο Πλατέος – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010
 • Επέκταση δικτύου ΦΟΠ κατά είκοσι τρεις (23) νέους στύλους και τοποθέτηση ισάριθμων Φ.Σ. στο Τ.Δ. Λιανοβεργίου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2010.
 • Τοποθέτηση έξι (6) Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ σε υπάρχοντες στύλους και τοποθέτηση μετρητή με Χ/Δ ΦΟΠ Τ.Δ. Αράχου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2010.
 • Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη για την κατασκευή υδατόπυργου στο Τ.Δ. Παλαιόχωρας Δήμου Πλατέος» (Α.Μ. 267/2009).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Πεζοδρομήσεις Δ.Δ. Πλατέος» (Α.Μ. 295/2006).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού και Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Κλειδίου Δήμου Πλατέος» (Α.Μ. 121/2009).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση έμπροσθεν αύλειου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Κορυφής» (Α.Μ. 297/2008).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Οδοποιίας στο Δ.Δ. Τρικάλων» (Α.Μ. 340/2006).
 • Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2010.
 • Ορισμός υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδος.
 • Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Πλατέος» (σχετική η υπ’ αριθ. 10/2010 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης).
 • Επί αιτήσεως κ. Διούδη Μιχαήλ του Παναγιώτη και της Δημητρούλας, κατοίκου Τ.Δ. Τρικάλων Δήμου Πλατέος.
 • Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των έργων «Ανάπλαση ρέματος δίπλα στον οικισμό “ΠΛΑΤΥ Ι” του Ο.Ε.Κ.», προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00 ευρώ και «Δύο Γήπεδα Αντισφαίρισης στον οικισμό “ΠΛΑΤΥ Ι” του Ο.Ε.Κ.», προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00 ευρώ.