Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, βάσει του αρθ. 44α του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και του Καν. (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 περ. β και δ του Ν.2472/1997, από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) τα ονόματα των δικαιούχων των κονδυλίων που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Μπορείτε να δείτε τις λίστες ΕΔΩ, στον ιστοτόπο www.e-enisxyseis.gr