Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών για τη χρήση 2009

Από 1η Απριλίου 2010 έως 29 Οκτωβρίου 2010 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2009, ειδικά για το έτος 2010.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη έχοντας υπόψη την επικείμενη αύξηση των κατ’ αποκοπή συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και την ανάγκη παροχής οδηγιών σχετικά με την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων που χρησιμοποιούνται για την επιστροφή αυτή.

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για το θέμα έχει ως εξής:
«Θέμα: Μετάθεση χρόνου υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει:
α) του άρθρου 41
β) του άρθρου 42
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αυτού.
2. Την παράγραφο 4 της απόφασης Π. 953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 (ΦΕΚ 107/ Β/ 25.2.88).
3. Την επικείμενη αύξηση των κατ’ αποκοπή συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και την ανάγκη παροχής οδηγιών σχετικά με την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων που χρησιμοποιούνται για την επιστροφή αυτή.
4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 3 της απόφασης Π.953/ 432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2009, ειδικά για το έτος 2010, υποβάλλονται από 1ης Απριλίου 2010 έως 29 Οκτωβρίου 2010.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

πηγή: Αγρότυπος