Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΗΜΑΘΙΑ

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια της αριθμ. 62703/Δ2/29-5-2009 «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2009-2010», όπως συμπληρώθηκε με τις με αριθμό 62703α/Δ2/16-6-2009, Φ.361.1/521/104621/Δ1/1-9-2009 και Φ.361.1/727/130933/Δ1/22-10-2009 καλεί τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70 – Δασκάλων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολ. έτους 2009 – 2010 συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες αιτήσεις, οι οποίες επεστράφησαν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αυτούς.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25-02-2010 έως 4-03-2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. (Μητροπόλεως 44 , 59100 Βέροια) στα τηλέφωνα 23310-24047, 23310-24588.