Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Iδρύεται νέα Δημοτική Επιχείρηση

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη στη συνεδρίαση της Δευτέρας 7/12, ιδρύεται νέα Δημοτική Επιχείρηση στο Δήμο Πλατέος, με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος». Η νέα Επιχείρηση ιδρύεται στο πλαίσιο μετατροπής της υφιστάμενης «Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).

Η νέα Επιχείρηση αναμένεται να λειτουργήσει από τις αρχές της νέας χρονιάς αφού προηγηθούν, η δημοσίευση της πράξης ιδρύσεώς της στο ΦΕΚ, ο ορισμός των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και η μεταφορά μέρους του προσωπικού της «Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης» προς αυτήν. Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναλάβει τη λειτουργία όλων των προνοιακών δομών και προγραμμάτων του Δήμου («βοήθεια στο σπίτι», ΚΔΑΠ, Γραφείο Παροχής Κοινωνικών-Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) και, σε πρώτη φάση, τις δραστηριότητες στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Η ίδρυση, διαχείριση, λειτουργία, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της νέας Επιχείρησης βασίζονται σε σχετική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που εκπόνησε, μετά από ανάθεση του Δήμου, ο κ. Κώστας Τσιλογιάννης, οικονομολόγος-μελετητής, που έκανε και την παρουσίαση της νέας Επιχείρησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τη νέα Επιχείρηση προβλέπεται να διοικεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης θα αποτελείται από τρεις τουλάχιστον Δημοτικούς Συμβούλους, από τους οποίους ένας θα είναι της μειοψηφίας, έναν εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής, ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη μπορεί να είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης.

Ως προς το αρχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης, μετά τη μετατροπή της υφιστάμενους αμιγούς Επιχείρησης σε Κοινωφελή και την προσαρμογή του καταστατικού της, προβλέπεται να γίνει αύξηση του κεφαλαίου της με το ποσό των 600.000 ευρώ που θα καταβληθεί τμηματικά από τον Δήμο, με σχετική εγγραφή σε κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2009 και έτσι το αρχικό κεφάλαιο της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης, αθροιζόμενο με το ήδη καταβεβλημένο κεφάλαιο των 11.738,81 ευρώ, θα είναι πλέον στο ποσό των 611.738,81 ευρώ.

πηγή/κείμενο: website Δήμου Πλατέος